Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

9821 2e5e 500

irina-irina-irina:

Monica Bellucci

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaclerii clerii
0061 2bcc
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaclerii clerii
calvados
Reposted fromweightless weightless viaclerii clerii
calvados
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad viaclerii clerii
calvados
4392 b68d 500
calvados
3858 9117
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaclerii clerii
calvados
8590 66f2 500
Reposted fromkaiee kaiee viaidylla idylla
calvados
5141 03ce
calvados
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
calvados
9328 8d5b
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viayanek yanek
calvados
8131 9bc5
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk via21gramow 21gramow
calvados
4653 e320
Reposted fromshakeme shakeme viasarazation sarazation
6385 6295 500
Reposted fromamatore amatore viakrzysk krzysk
calvados
0466 47ae 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaszszsz szszsz
4513 650a
Reposted fromidiod idiod viaPoranny Poranny
2568 cbb4
Reposted fromLittleJack LittleJack viaPoranny Poranny

June 19 2017

0679 424d

veryspecialporn:

“The Unbearable Lightness of Being” (1988), directed by Philip Kaufman

Reposted fromamatore amatore viapsychoviolet psychoviolet
calvados
5520 4b26 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viayanek yanek
calvados
7482 d55d
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viayanek yanek
calvados
Reposted fromFlau Flau viayanek yanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl