Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

calvados
Ani różnica poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wielkiej miłości. Nic, prócz jej braku.
— M. Dąbrowska
calvados
calvados
3318 7f7c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaMissDeWorde MissDeWorde
calvados
2094 6ea6
Reposted fromDennkost Dennkost viaMissDeWorde MissDeWorde
calvados
Its a Trap
Reposted fromMysticen Mysticen viaMissDeWorde MissDeWorde
calvados
9334 1c95
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacorvax corvax
calvados
9162 46c9
Reposted fromSowa1993 Sowa1993 viacorvax corvax
calvados
calvados
9833 4f2f
Reposted fromollardo ollardo vialaparisienne laparisienne
calvados
8944 9239
Reposted fromkrzysk krzysk vialaparisienne laparisienne
calvados
4972 043d
Reposted fromfitspro fitspro vialaparisienne laparisienne
calvados
Reposted fromGentlemans Gentlemans vialaparisienne laparisienne
calvados
6438 6278
Reposted fromkrzysk krzysk vialaparisienne laparisienne
calvados
0306 f700
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
calvados
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
Reposted frompensieve pensieve vialaparisienne laparisienne
calvados
4619 c0e8
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaIriss Iriss
calvados
Reposted fromtheoffice theoffice viabarock barock
calvados
calvados
5497 f96f
calvados
Można milczeć i milczeniem kogoś ranić.
— Jan Twardowski - Dłużej niż na zawsze. Nie tylko aforyzmy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl