Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

calvados
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viaoutkapa outkapa
calvados
8658 1f7a
calvados
7864 8f3d 500
Reposted fromkobiety kobiety viaRoaraAvis RoaraAvis
Dzień milczenia zamienił się w tydzień.
Tydzień w miesiąc.
Miesiąc w rok.
A rok w lata.
I tak o to zakończyła się ta bajka..
— (via musicgirl02)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaunconscious unconscious
calvados
8303 ad53
In Zeitlupe auf ein Netz voller Laub fallen
Reposted fromsommteck sommteck viaoutkapa outkapa
calvados

October 21 2017

8034 7e60 500
Reposted fromunco unco viaPoranny Poranny
calvados
calvados
8373 659b 500
Reposted frompunisher punisher viadivi divi
9132 75a1

catgifcentral:

Sleeping leopard cub

Reposted frommegumu megumu viadivi divi
calvados
calvados
7141 2133
Reposted fromwentyl wentyl viadivi divi
0429 1d55 500
2626 31b2
4468 91ee

doctor-payne.tumblr.com

calvados
3146 89bf
Reposted fromMuppet Muppet viadancingwithaghost dancingwithaghost
calvados
7021 8570
Good Will Hunting  (1997)
calvados
6818 20f2 500
Reposted fromMiziou Miziou viadivi divi
calvados
7113 bfa3 500
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viadivi divi
calvados
1151 d479
Reposted fromdontbemad dontbemad viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl