Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2018

calvados
5312 9f43
calvados
2630 5575 500
calvados
"(...) nie jestem już młodzieńczo naiwna, by uważać, że mamy prawo oczekiwać wyłącznie superszczęścia i spełnienia. Wydaje mi się, że życie jest po prostu poligonem, wspaniałą szkołą. Jestem nawet na takim etapie, że chyba nie chciałabym doświadczać wyłącznie momentów przepełnionych szczęśliwością. Mogłabym wtedy przestać rozumieć, czym ona jest".

— Katarzyna Nosowska
calvados
Reposted fromFlau Flau viadancingwithaghost dancingwithaghost
calvados
calvados
Reposted fromtgs tgs viaAmericanlover Americanlover
calvados
6840 ce1a 500
calvados
calvados
4046 79cc 500
Reposted fromcaraseen caraseen viaCannonball Cannonball
I loved to sleep with the window open. Rainy nights were the best of all: I would open the window and put my head on the pillow and close my eyes and feel the wind on my face and listen to the trees sway and creak.
— Neil Gaiman, The Ocean at the End of the Lane
Reposted fromink ink viaPoranny Poranny
calvados
calvados
1191 0316
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaThe1995 The1995
calvados
0118 dca6
Reposted from4777727772 4777727772 viaoutkapa outkapa
calvados
8266 1fb2
Reposted fromnezavisan nezavisan vianezavisan nezavisan
calvados

July 22 2018

calvados
3348 596e 500
J.L. Wiśniewski
Reposted fromimbirimbir imbirimbir vialaparisienne laparisienne
calvados
6466 2c0d
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
calvados

July 21 2018

calvados
calvados
Reposted fromzelbekon zelbekon viaLuukka Luukka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl